Dodáveteľ:

MUSICTECH Slovakia s.r.o.,
sídlo firmy: Rosina 252, 013 22 Rosina, Slovensko, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, vložka č. Sro. 52176/L
IČO: 45328111
DIČ: 2022936080
IČ DPH: SK2022936080

konateľ: Mgr. art. Marián Chládecký
 


Obchodné podmienky


I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou vlastniacou internetový obchod  MUSICTECH Slovakia s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.musictech.sk (ďalej len obchod).

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.


II. Povinnosti prevádzkovateľa


1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá:

správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky tovar ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú:

Faktúru - daňový doklad, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje)

3. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru a jeho poistenie.

4. Prevádzkovateľ nemôže niesť zodpovednosť:

za oneskorené dodanie zavinené poštou,alebo kuriérskou službou prípadné poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou, či iný druh reklamácie sa vybavuje až po písomom bezodkladnom oznámení kupujúceho prevádzkovateĺovi eshopu a je riešená individuálne nakoĺko prevádzkovateĺ neberie zodpovednosť za poškodenie tovaru poštou, alebo zásielkovou službou,
za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv, obmedzenia predaja z iných dôvodov, nárastu ceny výrobku, nemožnosti dodania za zverejnenú cenu na internetovom obchode alebo iných nepredvídateľných prekážok.


III. Povinnosti kupujúceho
 

1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.
 

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
 

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. 
Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky. 

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.


4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky iným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

5. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

6. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy a to písomným oznámením v priloženom formulári na e-mailovú adresu musictech@musictech.sk.  O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom.

7. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť nepoužitý tovar prevádzkovateľovi do 7 dní v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad.

8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť do 7-mich dní vrátený kupujúcim v bezchybnom stave,t.j. bez poškodenia, alebo nadmerného používania  a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu, ale môže ju ponížiť o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho, t.j. po odpočte zálohovej platby 30% z ceny produktu do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze na kupujúcim písomne uvedený bankový účet ktorý bude uvedený na reklamačnom doklade a priložený k tovaru.

9. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefonické číslo alebo email, kupujúci nereaguje na emaily, telefón, atď.),
objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo došlo k nárastu ceny),
cena tovaru sa výrazne zmenila u dodávateľa tovaru (prevádzkovateľ okamžite kontaktuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu),
ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov,
ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera" alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod www.musictech.sk

10. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3.

 


V. Dodacie podmienky, platobné podmienky  a termíny


1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcemu v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky).

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu,odovzdaním pošte, alebo dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Za tovar zaplatí kupujúci bankovým prevodom plnú fakturovanú sumu, alebo po písomnej dohode s predávajúcim zaplatí formou dobierky pri preberaní toaru. Po dohode medzi predávajúcim a kupujúcim je možná aj platba v hotovosti, pokiaľ je tovar na sklade.

4. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

5. Pokiaľ je tovar na sklade, prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v čo možno najkratšej dobe (spravidla do 48 hod ) od prijatia platby. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo je výlučne na objednávku, doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný.

Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

6. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané, alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

7. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.


VI. Ochrana osobných údajov
 

1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Údaje budú použité výhradne k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu distribúciu. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa.

Databáza údajov nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu, ani inak poskytovaná tretej strane.


Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).

Zrušenie registrácie:
kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na adresu musictech@musictech.sk. Registrácia bude deaktivovaná.


Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

2. Využívaním internetového obchodu www.musictech.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.


VII. Záverečné a prechodné ustanovenia
 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami písomne dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právnemu poriadku.

 

 
Created by run.skHore